Ko su i šta rade notari?

Notar ili javni beležnik je stara pravnička profesija čija je uloga da sve ugovore, sporazume i druge pismene beleške, overava i odgovara za njihovu zakonitost.

Na osnovu Zakona o javnom beležništvu, koji je stupio na snagu  1. septembra 2014, notari su ti kojima se treba obratiti kada je potrebna overa ugovora o raspolaganju stana, prodaji stana, poklonu nepokretnosti, o razmeni nepokretnosti, ugovora o hipoteci, ugovora o doživotnom izdržavanju, o raspodeli imovine za života, bračnog ugovora i sporazuma supružnika o deobi njihove zajedničke imovine.

Građani mogu i sami da sastave ugovor o kupoprodaji stana i da ga odnesu kod notara na overu, što su nekada završavali na sudskim šalterima.

Javni beležnik će dokument potvrditi tako što će na njega staviti svoj pečat koji se zove “solemnizaciona klauzula” (overa notara), što je isto kao nekada pečat suda. Ova klauzula je uslov za punovažnost pravnog posla. Javni beležnik klauzulom potvrđuje da je strankama u njihovom prisustvu pročitana isprava, da su one izjavile da ta isprava potpuno odgovara njihovoj volji i da su je svojeručno potpisale. Određeni pravni poslovi moraju biti zaključeni u formi javnobeležničkog zapisa da bi se smatrali punovažnim a jedan od njih je ugovor o hipoteci i založna izjava koji su sačinjeni u skladu sa odredbama Zakona o hipoteci.

Uključenjem notara u poslove kupoprodaje nekretnina povećana je sigurnost jer notari proveravaju svu dokumentaciju pre nego što sačine javnobeležnički zapis. Osim što sastavlja zapis, notar za njegovu zakonitost i verodostojnost odgovara i materijalno i disciplinski.

Iznos koji se plaća notarima zavisi od vrednosti imovine. Postoji zvaničan tarifnik u kom je jasno određena nagrada notara za obavljen posao. Tako se navodi da se nagrada za sačinjavanje javnobeležničkih zapisa – ugovora o prodaji stana, poklonu, doživotnom izdržavanju, određuje prema vrednosti stana, dok se za sačinjavanje predugovora, aneksa ili sporazuma o raskidu ugovora naplaćuje 50 odsto od te cene.

Pročitajte i ostale savete