Kupovina prvog stana novčane olakšice i povraćaj PDV-a

Prilikom kupovine nekretnine koja se nalazi u novoj stambenoj zgradi susrešćete se sa plaćanjem  poreza: poreza na dodatu vrednost (PDV) .

Prvim stanom smatra se stan, odnosno svojinski udeo na stanu kao i svojinski udeo na porodičnoj stambenoj zgradi koji kupuje osoba koja nema i nije imala nekretninu ili svojinski udeo u nekretnini, počev od 1. jula 2006. godine.

Zakon propisuje olakšice za kupce prvog stana za stanove u novoj gradnji. Ukoliko kupujete stan u novogradnji, onda ste u obavezi da platite porez na dodatu vrednost (PDV) koji prema poslednjim izmenama Zakona, iznosi 10%. Porez na dodatu vrednost se plaća isključivo pri kupovini prvog stana i to u novogradnji, jer ste na taj način vi kupac finalnog proizvoda koji je „stvorio“ investitor. Pored toga, potrebno je i da je ugovorena cena stana sa PDV-om u potpunosti isplaćena prodavcu, uz obaveznu uplatu novca na račun investitora.

Ukoliko kupujete svoj prvi stan (novogradnja) direktno od investitorabićete oslobođeni od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava i samim tim ste u mogućnosti da tražite povraćaj PDV-a (koji ste platili kroz kupoprodajnu cenu).

Oslobađanje se vezuje za kvadraturu stana, odnosno kupac prvog stana je oslobođen plaćanja poreza za površinu stana do 40m² i za članove njegovog porodičnog domaćinstva (koji od 1. jula 2006. godine nisu imali u svojini, odnosno susvojini nekretninu na teritoriji Republike Srbije) do 15m² po svakom članu. Pod porodičnim domaćinstvom se podrazumevaju svi članovi jednog domaćinstva (supružnici, deca, roditelji kupca, roditelji supružnika…) sa istim prebivalištem i adresom kao i kupac prvog stana. Ako kupac prvog stana kupuje stan površine od npr. 70m², imaće povraćaj PDV-a samo na 40m², dok će na preostalih 30 kvadrata stana moći da dobije povraćaj na osnovu članova svog domaćinstva (15m² po svakom članu) i to pod uslovom da niko od njih do tog mometa nije imao neku nekretninu u svom vlasništvu. Takođe, ako ste u momentu kupovine prvog stana, povraćaj PDV-a ostvarili i na osnovu članova vašeg porodičnog domaćinstva (deca, supružnik, roditelji), morate znati da niko od njih u budućnosti pri kupovini sopstvenog stana neće imati pravo na povraćaj PDV-a.

Obveznik poreza za svrhu ostvarivanja prava na poresko oslobođenje, uz dokumentaciju podnosi i overenu izjavu kupca da kupuje prvi stan za sebe, odnosno za sebe i određene članove njegovog porodičnog domaćinstva, kao i druge dokaze iz kojih proizlazi da su ispunjeni uslovi za oslobođenje po tom osnovu koje mu je pružio kupac prvog stana.

Prijava se podnosi poreskom organu u opštini na čijoj teritoriji se nalazi privredno društvo koje je Prodavac stana.
Zahtev za refundaciju PDV kupcu prvog stana podnosi se na Obrascu RFN.

Uz zahtev se dostavlja i sledeća dokumentacija:

 1. Zahtev – obrazac RFN
 2. Overena izjava kupca da kupuje prvi stan – obrazac IKPS PDV
 3. Fotokopija rešenja odobrenja za izgradnju objekta – poseduje prodavac stana
 4. Ugovor o kupoprodaji – original ili overena kopija
 5. Račun prodavca sa iskazanim PDV-om- original ili overena kopija
 6. Dokaz o isplati u celosti – ako je prodavac pravno lice – izvod iz banke prodavca overen pečatom banke
 7. Potvrda prodavca da je stan isplaćen u celosti – original ili overena kopija
 8. Izvod iz matične knjige rođenih – original ili overena kopija
 9. Uverenje o državljanstvu – original ili overena kopija
 10. Kopija lične karte – overena
 11. Uverenje o kretanju prebivališta od 01.07.2016.godine – izdaje MUP
 12. Uverenje da kupac ne poseduje imovinu od 01.07.2016.godine – izdaje se u poreskom odeljenju prema mestu prebivališta kupca – za Kragujevčane u ul. Branka Radičevića 9 ( zgrada Svetlosti) i na šalteru broj 3 Poreske Uprave
 13. Kopija kartice tekućeg računa podnosioca zahteva
 14. Uverenje Katastra Nepokretnosti da kupac ne poseduje nepokretnost

Ukoliko se zahtev odnosi i na  članove domaćinstva koji su navedeni u zahtevu – potrebno je pribaviti obrasce pod rednim brojem  8 , 9 , 10 , 11 ,12 i 14  za svakog navedenog člana. Za maloletno dete  su potrebni samo obrasci pod rednim brojem i 9 , kao i uverenje o prijavljenom prebivalištu iz nadležnog MUP-a.

Nadležni poreski organ nakon izvršene provere ispunjenosti uslova za refundaciju PDV-a rešenjem odlučuje o zahtevu u roku od 30 dana od dana prijema zahteva, i u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja vrši refundaciju PDV na dinarski račun Kupca stana.

Obrasci koji vam trebaju:

Pročitajte i ostale savete